Skip to main content

Zet je afval in!

Zelf biogas maken

Groene stroom naar gas

Productie en opslag

Hernieuwbaar gas, we kunnen het zelf maken!

Hernieuwbaar gas is de term voor alle soorten gas die worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat de grondstoffen van het gas snel te ‘vernieuwen’ zijn, zoals GFT, houtsnippers of mest. Anders dan fossiele brandstoffen raken deze hernieuwbare grondstoffen niet op. De meest bekende hernieuwbare gassen zijn groen gas en waterstof.

De rol van hernieuwbaar gas in de energietransitie

Door bijvoorbeeld isolatie en de inzet van warmtepompen zal de vraag naar gas op termijn sterk afnemen, mogelijk tot ca 30% van de huidige vraag. Deze krimpende vraag zal in toenemende mate kunnen worden ingevuld met hernieuwbaar groen gas. Hernieuwbaar gas is duurzaam, maar heeft dezelfde voordelen als aardgas: het kan op een efficiënte manier grootschalig worden opgeslagen, over een lange afstand worden getransporteerd en het kan worden ingezet in bestaande gasinfrastructuren. Zo kan het aardgas geleidelijk vervangen worden door groen gas. Naast de inspanning van de centrale overheid kunnen lokale initiatieven de productie van groen gas verhogen waardoor het aandeel groen gas snel kan toenemen.

Hernieuwbare gassen

10 KG afval = 3 M3 groen gas

Jouw afbreekbare afval is een geweldige grondstof voor duurzame energie. Een nieuwe en compacte biovergister zet jouw afval snel om in gas om je huis mee te verwarmen of om op te koken. Als toegift krijg je ook nog eens zoveel hoogwaardige plantvoeding als je nodig hebt. Zelf biogas maken kan met jouw bedrijf of met de hele buurt. De huidige generatie BioDigesters heeft een zeer hoog rendement op een klein oppervlak zodat deze in veel gebouwen ingepast kunnen worden.

Wind en zon naar groene waterstof

Groene waterstof wordt gemaakt met groene stroom, dit kunnen we tot een bepaald percentage invoegen in het gasnetwerk. Het in de zomer geproduceerde gas kan in de winter worden gebruikt om mee te verwarmen. Omdat we in de zomermaanden steeds meer stroom over zullen houden kunnen we dit overschot omzetten in een groene energiedrager voor de winter.

Groen gas

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groen gas werkt dus net zoals aardgas, maar dan duurzaam. Dit groene gas gebruik je overigens nu al een beetje in jouw cv-ketel, dit wordt namelijk bijgemengd in het aardgasnet.

Hernieuwbaar gas uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

Nederland heeft een omvangrijke Voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI-sector) waar veel biomassa in omgaat. Uiteindelijk blijft een aanzienlijk volume reststromen over. Die zijn voor een groot deel te gebruiken als veevoer of de productie van biobrandstoffen. Reststromen die dan nog overblijven kunnen veelal vergist worden. Uit deze stromen is zeker nog 12 PJ aan energie te winnen (vergelijkbaar met meer dan 400 miljoen Nm3 aardgas).

Hernieuwbaar gas uit mest

De Nederlandse veehouderij produceert jaarlijks ruim 70 miljoen ton mest. Deze mest is geschikt voor vergisting. Het geproduceerde biogas uit mest kan via een warmte-krachtkoppeling (WKK) omgezet worden in elektriciteit en warmte of als groen gas ingevoed worden op het aardgasnet.
Mest kan een grote bron zijn voor de productie van biogas. In totaal kan uit mest zeker 50 PJ (vergelijkbaar met 1,4 miljard Nm3 aardgas) worden gewonnen. Naast energie zijn er andere waardevolle stoffen uit mest te benutten zoals vezels en mineralen.

Hernieuwbaar gas uit VGI

VGI-stromen zijn afkomstig uit industriële processen en veelal uniform qua samenstelling. Over het algemeen zijn het interessante stromen voor energieproductie omdat ze in grote hoeveelheden beschikbaar zijn en vaak ook nog behoorlijk wat energie bevatten. Gemiddeld kan uit een ton VGI-afval zo’n 160 Nm3 biogas worden gewonnen.

Hernieuwbaar gas uit bermgras

In Nederland is jaarlijks ongeveer een miljoen ton bermgras beschikbaar dat voor het overgrote deel wordt gecomposteerd en als bodemverbeteraar opnieuw wordt ingezet in de landbouw. Vergisting van mest levert eveneens een bodemverbeteraar op. Bovendien wordt het vrijgekomen methaan omgezet in duurzame energie en verdwijnt niet als broeikasgas in de lucht. Door bermgras te vergisten kan er zo’n 2,5 PJ aan energie (vergelijkbaar met circa 90 miljoen Nm3 aardgas) uit gewonnen worden. Dit is voldoende voor 60.000 huishoudens.

Hernieuwbaar gas uit GFT en huisafval

Energie uit gft-afval
Uit een ton gft-afval kan 75 Nm3 biogas worden gewonnen. Als alle gft-afval in Nederland wordt benut voor de productie van groen gas, kunnen circa 50.000 huishoudens van gas worden voorzien. Niet alle gft-afval wordt gebruikt in vergisters omdat er anders onvoldoende energie overblijft in het restmateriaal voor nacompostering. Minimaal 25% van het gft-afval wordt daarom apart gehouden om na vergisting samen met het restant uit de vergister te worden gecomposteerd.

Organische natte fractie
Nederlandse huishoudens scheiden hun afval goed. Het ongescheiden restafval bevat nog ongeveer 35% organisch materiaal. Dit wordt organische natte fractie (ONF) genoemd. Via vergisting kan uit de ONF ruim 4,5 PJ (vergelijkbaar met 160 miljoen m3 groen gas) worden geproduceerd.

Energie uit ONF
Uit een ton ONF-afval kan circa 90 Nm3 biogas worden gewonnen. Jaarlijks produceren de Nederlandse huishoudens zo’n 2,6 miljoen ton ONF-materiaal. Dit is voldoende om ruim 100.000 huishoudens te voorzien van warmte. Ondanks inspanningen van de overheid om GFT apart in te zamelen, daalt het percentage ONF nauwelijks. Er is tegenwoordig goede technologie beschikbaar om de ONF-fractie uit huisvuil af te scheiden.

Hernieuwbaar gas uit zuiveringsslib

In Nederland wordt het overgrote deel van alle afvalwater gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Tijdens de zuivering ontstaat slib dat kan worden vergist. Uit dat slib kan 4 PJ aan energie gewonnen worden (vergelijkbaar met 140 miljoen Nm3 aardgas)

Energie uit zuiveringsslib
Zuiveringsslib wordt verzameld bij een riool- of afvalwaterzuivering en de verwerking ervan is duur. Om het volume terug te brengen wordt het vergist, als bijproduct ontstaat dan biogas. Dit een van de goedkoopste manieren om biogas te maken. De energie die zo gewonnen wordt kan goed gebruikt worden bij de zuivering van het afvalwater omdat daarvoor veel energie nodig is.

Waterstof

Groene waterstof voor het verwarmen van woningen is pas na 2030 op beperkte schaal beschikbaar voor woningen het zal hoofdzakelijk voor zware industrie en transport worden ingezet. De overschotten van groene waterstof kunnen op termijn ingevoed worden in het gasnetwerk tot een verwacht maximum van 20%.

Grijze waterstof

Waterstof geproduceerd uit aardgas, voor elke kilo waterstof komt bijna tien kilo CO2 vrij.

Blauwe waterstof

Waterstof geproduceerd uit aardgas waarbij alle vrijgekomen CO2 wordt opgeslagen onder de grond

Groene waterstof

Duurzame waterstof geproduceerd uit groene stroom uit wind of zon, waarbij geen CO2 bij vrijkomt

Groene energie uit jouw keuken, tuin of van je eigen panelen

Groen gas wekken we dus zelf op uit duurzame bronnen. Je hoeft geen radiatoren te vervangen en ook het gasfornuis kan blijven staan als je nog op gas wil blijven koken. Als je jouw woning goed isoleert en je hebt een ventilatie WTW dan kan je in veel gevallen zo al jouw energie duurzaam opwekken. Is je dak niet groot genoeg voor zonnepanelen, dan kan je ook kiezen voor deelname in een collectief systeem.