Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Grijs naar groen
Algemene voorwaarden van: Grijs naar groen BV, Lange Schaft 9G, 3991 AP Houten.
Bij de Kamers van koophandel in Utrecht ingeschreven onder nummer 73592773

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle diensten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met “Grijs naar groen” handelend als afzonderlijk bedrijf of met andere partijen, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen op:www.grijsnaargroen.nl/leveringsvoorwaarden
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Grijs naar groen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Grijs naar groen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Grijs naar groen zijn vrijblijvend en Grijs naar groen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Grijs naar groen baseert zich bij berekeningen en aanbiedingen op cijfers van derden welke betrouwbaar geacht mogen worden (CBS, ISSO, TNO, milieucentraal etc.) en is hierdoor voor de uitkomst van deze cijfers slechts verantwoordelijk mits hier grove onzorgvuldigheid of opzet aangetoond kan worden.
Grijs naar groen is niet aansprakelijk in trendbreuken in prijsontwikkeling.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Grijs naar groen. Grijs naar groen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Grijs naar groen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De overeengekomen prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handeling- en vervoerskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (8) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst of anders binnen de schriftelijk overeengekomen termijn.
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van Rabobank-rekening Nr: NL86 RABO 0301 9034 41 ten name van Grijs naar groen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Grijs naar groen bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Grijs naar groen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Grijs naar groen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Grijs naar groen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Grijs naar groen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending of levering aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Grijs naar groen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Grijs naar groen geleverde producten of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Grijs naar groen garandeert niet dat de aan u geleverde producten of diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en verwijst bij aansprakelijkheid van derden hierop door naar de gebruiker van de dienst of het product.
Grijs naar groen accepteert geen verantwoordelijkheid indien enige rechthebbende deze (ongeschreven) intellectuele en/of industriële eigendomsrechtrechten op producten of diensten niet schriftelijk heeft medegedeeld.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Grijs naar groen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Grijs naar groen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, manco van de goederen of diensten aan te vullen, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Grijs naar groen te retourneren. Producten worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor installatie, de-installeren, manuren en retourzendingen voor rekening van de opdrachtgever hiervan komen.
7.4 Grijs naar groen baseert berekeningen op verbruikcijfers, gemiddelden en andere getallen welke klanten, fabriekanten, leveranciers en andere partijen hebben gegeven en/of gepubliceerd, voor de correctheid van deze getallen is Grijs naar groen niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Grijs naar groen producten aan de afnemer levert, is Grijs naar groen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Grijs naar groen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen of diensten door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Grijs naar groen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Grijs naar groen in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Grijs naar groen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Grijs naar groen, is Grijs naar groen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Grijs naar groen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Grijs naar groen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitlevering van producten of diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Grijs naar groen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Grijs naar groen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Grijs naar groen schriftelijk opgave doet van een adres, is Grijs naar groen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te leveren of verzenden, tenzij u aan Grijs naar groen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Grijs naar groen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Grijs naar groen deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Grijs naar groen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Grijs naar groen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Grijs naar groen is bevoegd om bij de levering en uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Grijs naar groen BV

De Lange Schaft 9G
3991 AP Houten
T: 030-7510039

E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I : www.grijsnaargroen.nl

Openingtijden: do + vr : 13:00 tot 17:00 uur
Projectbesprekingen graag op afspraak.